STUW logo

Power dammen in zee zijn enorme constructies die op de zeebodem liggen. Zij hebben afmetingen van 60 m - 70 m breed, bij vloed steken ze nog circa 3 m boven water en zijn 30 tot 100 km lang. In de dam bevinden zich grote turbines, die overigens vis-vriendelijk zijn. De uiteinden van de dammen in zee worden uitgevoerd met een soort walvisstaart Y-model of T-shape, waardoor er meer stuwing naar de turbines ontstaat. De dammen hebben enorme potentie om constante stroom te produceren: van tientallen tot meer dan honderd miljard kWh per jaar per dam.
Binnen de “walvisstaarten” is seafarming mogelijk, waarmee een gehele nieuwe vorm van visserij kan worden ontwikkeld. Dammen kennen nog veel meer koppelkansen met andere vormen van business.
Een film gemaakt onder regie van de powergroup.
"Dtp Netherlands bouwt voort op de in het verleden verzamelde inzichten."

DTP ontwikkelaspecten op hoofdlijnen

TechnischKust
CivielWerktuigbouwHydraulischMorfologischWaterveiligheid
Ontwerp damTurbinesStromingZand suppletiesZeespiegel stijging
BouwwijzeBeheer en onderhoudGetijKustbeheerGolfoploop
FunderingInformatie Architectuur/ ICTInvloed op waddenNatuurlijk sediment systeemGolfhoek
Installatie methodeStroomafvoer en opslagsysteem Jaarkosten zeebodem herstelInvloed op verhang rivieren
Taakstellende maakprijsTaakstellende maakprijs  Invloed op spuimogelijkheden
    Kust waterveiligheid
JuridischBeleidStakeholdersOmgevingBegroting en financiering
Wet en regelgevingInstantiesSectorenGevolgen ethiekSubsidies en participaties
Internationale waterenEZKOverhedenCultuur & historieInternationale samenwerking
EU richtlijnenNoordzee akkoordEnergieOmwonendenBedrijven
NL richtlijnenEUWaterbouwRecreatieOverheid
UK richtlijnenInfrastructuur en RijkswaterstaatScheepvaartHinder tijdens de aanlegFondsen
Internationale maritieme overeenkomstenMin LNVNatuur organisaties / NGO'sUp & downstream routes scheepvaartOnderzoekskosten
 Inspectie leefomgeving en transportGrond weg en waterbouw Beurzen
  Telecom Ontwikkelkosten
  Tennet Uitvoeringskosten
  Visserij Beheer en onderhoud
EnergieRuimtegebruikEcologieKoppelkansen
SWOTBodem Nautisch KustImpact New business
Energie opbrengstenZandwinningScheepvaart routesRecreatie en toerisme Natura 2000 Windindustrie
Vergelijkbare alternatievenDelfstoffenVisserijZwemveiligheidNutriëntenEnergie eiland
Bewijsvoering DTPLeidingen en kabelsOefenterrein defensie en marineWatersportVisveiligheidVliegveld op zee
 Zoetwater winning  BiodiversiteitKustbescherming
 Windmolens  Herintroductie hard substraatWaterstof productie en opslag
    Sea ranchingBuitengaats bunkeren
     Research centra
     Mossel en oesterteelt