STUW logo

Wij denken dat dammen met ruwe wanden en spelonken , nieuwe kraamkamers worden voor vissen. De turbines in de dammen zijn 100% visvriendelijk. Met de NGO’s, de vakinhoudelijke ministeries, wetenschap en belangen-organisaties willen wij samen vaststellen of wij het avontuur van dammen in zee aan willen gaan.

Ecologie en Energiedammen

Om forse hoeveelheden energie uit de versnellingskrachten van het getij te verkrijgen zijn dammen met een lengte van tientallen kilometers vereist. De dammen staan dwars op de getijdenstroom. De dammen hebben invloed op het zeeleven, de morfologie en de waterveiligheid. DTP Netherlands wil met de natuurorganisaties en de wetenschap onderzoeken welke invloed dammen hebben op het zeeleven en hoe mogelijke schade kan worden voorkomen.

Interdepartementale taskforce

Morfologie in zee, ecologie in zee en het gebruik van de Noordzee zijn thema’s die veel belangengroeperingen - ook internationaal - raken. Een studie van een uitstekend adviesbureau zal niet niet afdoende zijn om vast te stellen of het bouwen van dammen in zee aanvaardbaar is. Deze onderwerpen raken het bestuursdomein van diverse ministeries, het domein van vele NGO’s en diverse belangen groeperingen.

DTP-Netherlands werkt daarom aan het oprichten van een interdepartementale taskforce. Deze taskforce gaat vaststellen of Nederland energiedammen in de Noordzee kan en wil accepteren. Vervolgens kan worden vastgesteld op welke wijze wij dit voornemen kunnen realiseren. Voorts welke actoren, met welke opdracht en verantwoordelijkheid betrokken zullen worden bij het implementatietraject.
Stacks Image 103

Harde structuren bevorderen het zeeleven in de Noordzee

Een groep WUR master studenten heeft een studie uitgevoerd naar de interactie van dammen in zee met het zeeleven. Ook is bestudeerd in hoeverre harde structuren gunstig zijn voor het zeeleven en in welke mate dammen gebruikt kunnen worden voor sea-farming.

De studieresultaten zijn hier te bekijken.
Een conclusie uit het rapport luidt als volgt: “

Overall, we state that the negative ecological impacts of the DTP-dam will be minimal, whilst the potential for improving ecosystem health in the surroundings is high and could provide considerable conservation benefits.”

De businesskansen voor mossel- en oesterkweek zijn groot. In potentie kan er voor mossels en oesters beide een omzet behaald worden van meer dan € 20 miljoen per jaar.

Professor Murk heeft de stichting geholpen met de opzet van deze WUR studie. Deze eerste verkenning zal nog een uitgebreid wetenschappelijk diepgravend vervolg gaan krijgen.
Tinka Murk is voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Stichting de Noordzee, een organisatie die al 35 jaar actief is als beschermvrouwe van de Noordzee. De stichting richt zich op vier doelen: ruimte voor natuur, schone zee, duurzaam voedsel en natuurvriendelijke energie.

tinkamurk
Prof . Tinka Murk
Full professor
Marine Animal Ecology at Wageningen University


Achtergrond informatie

|De Noordzee als rechtspersoon? Voor velen is deze gedachte een gruwel. De vrijheidsgraden van ondernemen zouden worden ingeperkt. Het verdienmodel van grote spelers als Shell, zou worden aangetast. Het is linkse praat van geitenwollensokken activisten. Is dat welzo?
Wegkijkcultuur. De moderne mens heeft te lang zijn blik afgewend van wat er in de achtergebleven gebieden gebeurt en wat de gevolgen zijn van zijn economische greep op de wereld. Gelukking komt daar verandering in door de veelheid aan documentaires over de ecologie van onze planeet. De klimaatontkenners beginnen snel terrein te verliezen. Het begrip biodiversiteit wordt steeds vaker ingebed in beleidsplannen. Langzamenhand groeit het inzicht dat wij de natuur nodig hebben voor gevarieerd voedsel, schoon water en schone lucht. Grote gebieden moeten weer opnieuw wildernis worden. De Noordzee als rechtspersoon wordt door ondermeer Laura Burgers op de kaart gezet. We moeten de natuur een stem geven. De tong, de zalm, de zeehond, de bruinvis, de haaien en roggen, de Doggersbank, de Klaverbank. Alle dieren zijn tegen plastic.
In het ontwikkelingsproces van dammen in zee wil DTP-Netherlands het leven op de Noordzee een stem geven in samenspraak met de NGO's, de wetenschappers, de gespecialiseerde minsteries en belangenorgansiaties.

|Heiligt het doel de middelen? Collateral damage accepteren we. In oorlogen, bij landontginning, bij exploitatie van olie en gas, bij het bouwen van onze steden, in de landbouw, in de visserij, de luchtvaart, feitelijk in de gehele industriële ontwikkeling en de ontwikkeling die wij beschaving noemen. Bruno Latour, de Franse filosoof constateert dat we nu pas beginnen te beseffen dat er een grens is aan het incasseringsvermogen van de aarde. In al onze ontwikkelingen moet het doel worden dat deze in harmonie met de draagkracht van de natuur worden uitgevoerd.
Echter aan mensen is decennia lang het idee verkocht dat ze ­eindeloos kunnen doorconsumeren en produceren. Als dat nu niet meer kan of mag dan voelen mensen zich verraden. Ze voelen zich beknot in hun vrijheid en in hun inkomen omdat er meer betaald moet worden voor vuilnis, water, energie en ondernemingsactiviteiten. Ze ontkennen de nieuwe spelregels en accepteren de inzichten van de wetenschap niet als waarheid. Overal komen mensen en organisaties in opstand. Zelfs de Amerikaans president Trump wilde er niet aan. Nu met Biden aan het roer gaat ook Amerika weer meedoen aan de wereldcoallitie om de mensheid te leren in harmonie te leven met de natuur.
DTP-Netherlands wil zich bij de ontwikkeling van de dammen in zee wel houden aan de nieuwe spelregels. Het nieuwe doel moet de middelen controleren.

|Ecologie en duurzame technologie, impact op het zeeleven. Veel acitiviteiten op zee staan op gespannen voet met een gezonde leefruimte voor het zeeleven. Naast de technisch-economische mogelijkheid van energiedammen in zee onderzoekt Stichting DTP-Netherlands ook de impact op het zeeleven.
Er is enorm veel onderzoek gedaan door vele partijen en de stichting wil vanuit die verkregen inzichten met die partijen vaststellen of de coëxistentie van energiedammen met het zeeleven aanvaardbaar is en of er met gezamenlijke creatieviteit win/win situaties zijn te ontwikkelen door een goed gekozen ontwerp en plaatsing.

|Energietransitie. Inmiddels hebben we ingezien dat de energieopwekking met fossiele energie leidt tot het langzaam maar zeker onbewoonbaar maken van onze planeet voor mens en natuur. We moeten af van vervuilende uitstoot, waaronder CO2. We hebben ondanks al onze zoektochten, behalve kernenergie, eigenlijk geen kandidaten gevonden die gas en aardolie betaalbaar kunnen vervangen. De wiebelstroom van wind en zon leidt tot grote congestiekosten en enorme kosten voor opslag. Daarbij zijn er zeer grote oppervlaktes nodig op land en op zee om te kunnen voldoen aan de vraag naar stroom. Dat gaat ten koste van goede en veilige leefruimte van de fauna. Waar zonnepanelen zijn groeit veel minder of geen gewas en dat gaat dus ten koste van de leefruimte voor alles wat daar leeft.

Biomassa. Het kappen van bossen voor de bijstook van centrales raakt gelukkig uit de gratie;- dat geldt ook voor vele andere vormen van energie uit biomassa. Het zijn en blijven CO2 producenten. Bovendien is het proces om uit gewassen biobrandstof te produceren niet efficient. Planten leggen via de fotosyntese circa 1% van de zonne-energie vast terwijl zonnepanelen tegenwoordig bijna 20% van de zonnenergie vasteggen.

|Energiedammen hebben een geweldige potentie om grote hoeveeheden, relatief goedkope, groene stroom te produceren zonder congestie problemen en zonder grote opslagkosten. Tot dusver is gebleken, dat in tegenstelling tot zonneweides en windturbines, energiedammen niet parasiteren op de leefruimte van mensen, flora en fauna.
DTP-Netherlands ziet het mede daarom als haar missie om deze optie grondig op haalbaarheid te onderzoeken en vraagt partijen mee te denken. Met de opgewekte stroom van één dam kunnen bijna 14 miljoen huishoudens van stroom worden voorzien;- dat zijn 2 x zoveel woningen als we hebben in ons land. En dat is dan geen wiebelstroom, maar altijd beschikbare stroom, dag en nacht, zomer en winter.

|Waterstof. Energiedammen kunnen waterstof goedkoper produceren dan wind en zon. Met één dam kan 1 miljard kg waterstof worden geproduceerd voor een prijs die kan concurreren met scheepsdieselolie. Voor die hoeveelheid waterstof kunnen 6 miljoen personenauto's per jaar van energie worden voorzien voor een prijs die kan concureren met de benzine- en dieselprijzen;- dat zijn bijna alle auto's in ons land.

|Geluid. Onderwatergeluid is belangrijk voor de onderwaterwezens. Het is handig voor de navigatie, het vinden van voedsel, het paren en ook voor het detecteren van roofdieren. De natuurlijke fenomenen in het mariene milieu die geluid produceren, zijn onder meer golven, wind, branding, bliksem, neerslag, dierengeluid en ook aardbevingen. De frequentie van het natuurlijke geluid is meestal lager dan 100 Hz, maar regen- en golfgeluiden domineren hogere frequenties. Sommige menselijke activiteiten kunnen echter de geluidsoverlast onder water veroorzaken, zoals het geluid van de schepen, turbines, sonar, heien, baggeren, olie- en gasexploraties en ook militaire activiteiten. Het effect van door de mens gemaakt geluid is een grote bedreiging voor zeedieren. Vooral vissen hebben last van de lawaaierige omgevingen en vermijden gebieden waar door de mens veroorzaakte geluidsniveaus hoog zijn. De aanwezigheid van geluid kan er ook voor zorgen dat vissen hun manier, gedrag en voortplanting veranderen.

Bronnen van onderwatergeluid In dammen worden turbines toegepast. De aandrijving ervan door waterstroming en het overbrengen van de krachten op tandwielkasten en generatoren vormen allemaal bronnen van geluid, De door DTP-Netherlands geselecteerde onderdelen worden uitermate geluidsarm ontworpen. DTP-Netherlands zet experts in om te beoordelen of de effecten aanvaardbaar zijn en of het ontwerp nog verder geoptimaliseerd moet worden. Ook voor de bouw van dammen in zee is het vermijden van schadelijk geluid een randvoorwaarde.

Stacks Image 93

Interactieve kaart van de Noordzee. Klik op de kaart

Duizenden vierkante kilometers koraalrif sterven door opwarming

We moeten alles uit de kast halen om over te schakelen naar uitstootvrije energie.

Louse Vet - Ecologie en economie. De mineralen balans is zoek

Verspilling tegengaan door circulaire processen en mineralen als fosfor behouden.