STUW logo

Tidal dammen in zee zijn enorme constructies die op de zeebodem liggen. Zij hebben afmetingen van tenminste 60 m breed, bij vloed steken ze inclusief de opstuwing nog net boven water en zijn 30 tot 100 km lang.
Het zouden gemiste kansen zijn om niet meer met die constructie in zee te ondernemen. Want met dergelijke bouwwerken in zee kunnen vele nuttige extra functies gecreëerd worden. In de ontwerpfase worden daarom ondermeer onderstaande aspecten onderzocht in samenwerking met de industrieën die daarvan kunnen profiteren.Koppelkansen voor activiteiten op de Noordzee

Scheepvaart

 • Buitengaatse havenfunctie voor bunkeren van schepen.
 • Waterstofproductie voor schepen. De waterstofproductie is bijna 2 x goedkoper per kg dan bij windmolens, omdat de capex veel lager kan zijn vanwege het feit dat dammen continue stroom kunnen leveren.

Windindustrie

 • Uitvalsbasis voor onderhoud aan windmolens.
 • Gezamenlijke stroomafvoer.
 • Storagerooms en livingquarters.
 • Helicopter platforms.
 • Op de dammen kunnen ook windmolens worden gebouwd.
 • Dammen kunnen stroomafvoer herbergen voor wind op zee;- waardoor dit minder gevoelig is voor stroringen en breuk en ook minder hinder wordt ondervonden door vissen.
 • Dammen hebben 100.000 m3 beschikbaar voor goedkope opslag systemen waarmee pieken afgevangen kunnen worden van windenergie dat later naar behoefte ter afgeven kan worden.

Visindustrie, seafarming en ecologie

 • Door de damwanden met spelonken uit te voeren ontstaan kraamkamers en schuilplaatsen die het zeeleven spectaculair kunnen verbeteren.
 • Kansen voor sea-farming, mossel en oesterteelt > € 50 miljoen per jaar.
 • Krabbenteelt.
 • Herintroductie hard substraat:
  Huidige wijze van vissen zal niet mogelijk zijn in de directe nabijheid van de dammen, maar nieuwe methodes die inspelen op de harde structuren zijn mogelijk. Harde structuren zullen organismen aantrekken die zich normaal niet settelen op zandbodems. Die ontwikkeling is veelbelovend.
 • Sea ranching:
  The seaweed company: zeewier kweken; bekijk presentatie https://www.en-tran-ce.org/evenementen/barn-talk-joost-wouters-zeewier-heeft-de-toekomst-4-december-2019/

Research

 • Observatieruimtes voor ondermeer het KNMI en Rijkswaterstaat.
 • Educatie faciliteiten voor marine biologie.

TenneT

 • Stroomafvoer hubs voor TenneT met opslagfaciliteiten.
 • De geplande eigen opslag per dam (10 - 20 Gigawatt uur) levert een goede basis voor samenwerking met TenneT en de daaraan verbonden industrie.

Tourisme

 • Recreatie mogelijkheden, Adventure hotels, retraîte programma’s, diepzeeduiken.

Zandwinning

 • Stromingspatronen in zee wijzigen door dammen.
 • Verwacht wordt dat zandwinning mogelijk op een ander wijze tot stand gebracht wordt.
 • Bij sediment ophoping einde dammen ontstaat de opportuniteit om extra zand te winnen.


Kustbescherming

 • Opruimen van plastic afval, zwerfcontainers, visnetten e.d.
 • Golfbreker bij stormen, waardoor aan de lijzijde van de dammen de uitgaven voor dijkonderhoud lager kunnen zijn.

Energie-eiland en vliegveld op zee
 • Dammen kunnen geïntegreerd worden met een energie-eiland dat tevens uitgevoerd kan worden als vliegveld op zee.
schiphol op zee

Turbineindustrie
 • Dammen hebben duizenden turbines en maken de ontwikkeling van nieuwe goedkope low-head turbines mogelijk;- de spin-off wereld wijd opent een miljarden markt. Dit omdat de huidige turbine zo duur zijn dat de businesscase bij getijde snelheden < 1,5 m/s zonder subsidies vrijwel nooit haalbaar blijken.

Bring in the Dutch
 • Dammen zijn als concept een export product. Zowel voor de engineering, als de bouw.

Building with Nature met dammen in zee met walvisstaarten


Herstel mossel/oesterbanken. Banken met schelpdieren zijn de broedkamers van de Noordzee. Deze banken zijn ook de filter/zuiveringsmachine. Meer levert meer schoon water.

Rust en opgroeigebieden voor vissen.
De Noordzee wordt intensief bevist. Aansterking van de vispopulaties is voor natuur en visserij cruciaal.

Geluid
Geluid heeft onderwater veel impact. De turbines opereren geluidsarm.

Mogelijkheden van de dammen in zee

Noordzee onderwaterrif
Toevoeging van substraat waar schelpdieren, sponzen etc op kunnen groeien. Kiezen voor afwerking van de betonelementen met materiaal waar ze zich op kunnen afzetten. Dit hoeft niet overal maar op een deel van de constructie waar dit kan.

Slim sediment management & relatie zeespiegelstijging
De installatie gaat invloed hebben op de sediment stroom in de Noordzee en voor de NL kust.
We hebben een erosieve kust en die wordt nu met forse zandsuppleties (zand pompen vanuit zee richting kust) ondersteund. Als de zeespiegel gaat stijgen moet deze activiteit in 2050 al factoren vergroot worden!De inzet is de Tidal Power constructie zo neer te zetten dat sediment stromen richting de kust versterkt kunnen worden, dan wel dat de golfbelasting op de kust afneemt. In het gebied tussen de kust en Tidal Power constructiekan dan een wat luwer zeegebied met meer ondieptes en meer natuurkwaliteit ontstaan.

Kerngebied voor onderwaternatuur
Kies voor een kerngebied waar voor vissen rust en ruimte is om op te groeien. Dit kerngebied is een gebied waar vispopulaties zich kunnen herstellen en waar niet gevist wordt. Daaromheen kan zich dan een gebied bevinden waar wel gevist kan worden; het kerngebied Versterkt de kwaliteit van dit visgebied

Innovatieve turbines
Kies in het programma van eisen ook voor ambitieuze doelstelling tav de turbines. Bijv dat ze langzaam draaien, geluidsarm, niet ruw, goede aanstroomlijnen ook voor vis etc zijn. En dat dolfijnen en walvissen er door kunnen?

Natuur- en innovatiebeleving: de nieuwe verwonderplek
Als je een onderwaternatuurgebied realiseert kun je een prachtige duiklocatie ontwikkelen.
Het kan een nieuwe “verwonderplek” worden. Een locatie waar innovatie rond duurzame energie,
Zeewierproductie én onderwaternatuur te beleven is!

Het is oorlog

Oorlog tegen de opwarming en vervuiling door emissies. In oorlog situaties moet je anders en doelgericht handelen. Stel je voor dat de landing in Normandië, Market Garden en andere operaties in WO-2 pas uitgevoerd konden worden als de MER procedures en de inspraakrondes allemaal braaf waren gevolgd. Dan hadden we nu allemaal vloeiend Duits gesproken.

Overal zien wij ingewikkelde belemmeringen in regelgeving bij de implementatie van duurzame systemen. Het probleem zit niet in de duurzaamheidskwestie zelf, maar in de spelregels - het systeem - eromheen. Omdat wij de spelregels zelf creëren, kunnen we ze ook veranderen.

Om DTP versneld te implementeren zal er na de validatiefase op het hoogste niveau draagvlak gezocht moeten worden.
— de minster president —
— de club van 200 —


Samenwerking met TenneT unieke koppelkans

Tennet is verantwoordelijk voor de aansluitingen van duurzame productie installaties. Omdat getijde dammen elektriciteit als een baseload kunnen produceren, passen deze dammen in de strategie van TenneT.

Een samenwerking is een reële optie. Voor de onderwerpen opslagtechnieken, aansluitsynergie met windparken en congestiebeperking.

Stacks Image 3