STUW logo

DOCUMENTEN BIBLIOTHEEK

Leeswijzer: Op deze pagina bieden wij publicaties rond het thema ontwikkeling van DTP - dammen in zee. De documenten zijn gerubriceerd in de volgende categorien:

 1. Natuurkundige onderbouwing van dynamic tidal power (DTP)
 2. Systeem integratie in het Grid
 3. Opslag van stroom
 4. Maak- en marktprijzen energie
 5. Ecologie, morfologie
 6. Kosten baten van stakeholders in relatie tot postie van dammen
 7. Turbine technology
 8. Damconstructie

Ecologie en beheer & onderhoud Noordzee

De Noordzee wordt door veel partijen intensief gebruikt en is opgedeeld in een Duits -, een Engels - , een Belgisch -, een Deens en een Nederlands deel. Scheepvaart en de visindustrie zijn daar de dominante gebruikers. Op zee waait het flink, daarom worden daar nu windturbines geplaatst. Ook defensie heeft belangen. Al die activteiten hebben invloed op het zeeleven. Organisaties als de Stichting Noordzee, Greenpeace en de Waddenvereniging komen op voor de natuur. De belangen van al deze stakeholders zijn in verdragen vastgelegd.

Nu wil DTP-Netherlands in de Noorzee ook nog powerdammen plaasten. Voor het plaasten van powerdammen in zee is niet veel ruimte beschikbaar. De opgave moet dan ook zijn om koppelkansen te vinden voor en met andere stakeholders.

Het blijkt dat dammen kraamkamers kunnen zijn voor de vispopulatie en dat dammen instrumenten zijn waarmee veel voedsel geproduceerd kan worden voor onder andere mosselen, krabben, oesters en zeewier. De wind industrie kan profiteren door goedkoper onderhoud, opslag mogelijkehden en storingsvrije afvoer van stroom. Buitengaats bunkeren en nieuwe locaties voor de sportvisserij en de duiksport worden nieuwe mogelijkheden. Dammen zijn ook nieuwe base-stations voor defensie.


 • Dynamic Tidal Power (DTP) in the North Sea An exploration of ecological effects and socio-economic opportunities - 2019
  Dynamic Tidal Power (DTP) in the North Sea An exploration of ecological effects and socio-economic opportunities. An Academic Consultancy Project. This report is produced by students of Wageningen University as part of their MSc-programme: Commissioner Humsterland Energie.
 • Voorstel werkwijze voor beheer en onderhoud (B&O) en Ontwikkeling Modelinstrumentarium Waterkwaliteit en Ecologie - Deltares 2013
  Bij Deltares zijn in de afgelopen (tientallen) jaren vele modellen ingezet ten behoeve van vragen, studies en onderzoeken voor onder andere Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&M en het Ministerie van EZ. De toegepaste modellen worden bij en door Deltares gearchiveerd en bij volgende studies hergebruikt, eventueel met bepaalde aanpassingen of uitbreidingen. Tussen Deltares en Rijkswaterstaat bestaan geen afspraken over de wijze van archivering, beheer en onderhoud of ontwikkeling. In tegenstelling tot de hydraulische modellen die voor waterveiligheid worden toegepast, is er geen gestructureerde, geformaliseerde procedure voor Beheer en Onderhoud (B&O) en/of Ontwikkeling. Ontwikkelingen en toepassingen van modellen hebben daardoor meer een ad-hoc karakter, waarbij Deltares zelf zorg draagt voor afstemming. Beheer en borging wordt door Deltares uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Deltares kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Integraal Beheerplan Noordzee 2015 - RWS en overheid
  Integraal Beheerplan Noordzee 2015 • De belangrijkste wijzigingen in dit herziene IBN 2015 hebben voornamelijk te maken met: • een nieuwe aanpak van het ruimtelijk beheer • het stroomlijnen van het afwegingskader voor verschillende gebruiksfuncties • de doorwerking van de Europese natuurwetgeving (Natura 2000) • de aanwijzing van windenergiegebieden op zee en de ontwikkeling van een zandwinstrategie • het scheppen van ruimte voor duurzame ontwikkelingen.
 • Rapport hydromorfologie rijkswaterern - Arcadis 2011
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel het op orde krijgen van de toestand van het watersysteem in Europa. Naast de biologische en chemische toestand is ook de hydromorfologie een toestand die geïnventariseerd en gemonitord moet worden. Deze toestand wordt beschreven aan de hand van hydromorfologische parameters. Om deze parameters te beschrijven is een Handboek Hydromorfologie opgesteld (van Dam et al., 2007), later aangevuld met wijzigingsvoorstellen voor getijdenparameters (de Groot, 2009).
 • Risk and Reliability Analysis of the Effect of Underwater Noise Pollution towards MarineAnimals - 2013 International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 6, Issue 9, September-2015 1038 ISSN 2229-5518.
  De analyse heeft de oorzaak, het optreden en het effect van de onderwatergeluidvervuiling in de oceaan op zeedieren vastgesteld. Het overzicht van de resultaten laat zien dat de scheepvaart het hogere risico verooraakt op basis van de evaluatie van de risicomatrixbeoordeling, waarbij de geïdentificeerde risico's afkomstig zijn van de hoge snelheid van de schepen en het geluid dat wordt uitgezonden door de motortrillingen in de romp van schepen. Voorcalculatie met betrekking tot het geluids-energie volume per jaar voor antropogeen geluid laat zien dat onderwatergeluidexplosie meer energie per jaar uitstraalt.
 • Eu studie naar ecologische effecten van hydroelectriciteit
  Een van de belangrijkste resultaten van het project is het FIThydro Decision Support System dat kan worden gebruikt bij het plannen en beoordelen van waterkrachtcentrales. De gebruiker kan gegevens invoeren over het type energiecentrale, de locatie, de aanwezige vispopulaties in de waterwegen en andere kenmerken. Rekening houdend met de eisen van het milieubeleid en internationale regelgevingsrichtlijnen, analyseert de software vervolgens de gegevens om het niveau van milieurisico's en het gevaar van de vispopulatie te berekenen en beveelt het mitigerende maatregelen aan.