STUW logo

DOCUMENTEN BIBLIOTHEEK

Leeswijzer: Op deze pagina bieden wij publicaties rond het thema ontwikkeling van DTP - dammen in zee. De documenten zijn gerubriceerd in de volgende categorieën:

 1. Natuurkundige onderbouwing van dynamic tidal power (DTP)
 2. Systeem integratie in het Grid
 3. Opslag van stroom
 4. Maak- en marktprijzen energie
 5. Ecologie, morfologie
 6. Kosten baten van stakeholders in relatie tot positie van dammen
 7. Turbine technology
 8. Damconstructie


Natuurkundige onderbouwing van Dynamic Tidal Power

Sinds 2005 is het principe van Dynamic Tidal Power gesignaleerd. Diverse wetenschappers en ingenieurs hebben daar publicaties over geschreven. Ook zijn er numerieke berekeningen gemaakt over het vermogen en de opbrengst die verwacht mogen worden door het plaatsten van dammen loodrecht op de getijdestroming tegen de kust.

Veel van de studies leunen op op elkaar en verwijzen naar elkaar. Er is behoefte aan een integrale natuurkundige benadering van het principe op wetenschappelijk niveau, die onderschreven wordt door de experts in het vakgebied. Parallel daaraan moet de natuurkundige onderbouwing gestaafd worden met numerieke 3 d berekeningen met software, die beschikbaar is bij Deltares, Svasek en de TU Delft.

Zo valt op dat in onderstaande publicatie 8 (pagina 5), dat de numerieke berekeningen van de vermogenseffecten van van een dam tegen de kust van IJmuiden met een factor 1,7 verhoogd moet worden om aan te sluiten bij de analytische formules van Klokman. Hierbij wordt verwezen naar publicatie 12. Deze inzichten zullen natuurkundig geïntegreerd moeten worden om daarmee een algemeen geldende analytische formulering uit te werken die het opgewekte vermogen van getijde stromen tegen lange dammen eenduidig vastlegt.

Dammen in zee hebben grote impact voor de stakeholders (onder andere: visserij, scheepvaart, ecologie, toerisme en defensie). Daarnaast zijn dammen kostbaar. De samenleving kan het zich niet permitteren zoveel geld en energie te steken in een project met powerdammen in zee zonder dat met zeer grote zekerheid op voorhand de hoeveelheid elektriciteit kan worden bepaald en de kWh prijs kan worden vastgesteld. Voordat er energie gestoken moet worden in diepgaande verkenningen voor plaatsing en de bouw van dammen in zee is een solide niet te weerleggen validatie de hoeksteen die als eerste gelegd moet worden.

overzicht van tidal technieken - Wiki 2014
a. Tidal stream generator, b. Tidal barrage, c. Dynamic tidal power, d. Tidal lagoon.


 1. Powerpoint presentatie
  Presentatie principes van Dynamic Tidal Power door ir. Rob Steijn tijdens Amsterdam International Water Week (3 /11/2019). De presentatie toont aan dat de voorbereiding van powergroep onvoldoende was om DTP bij de Chinezen geaccepteerd te krijgen

 2. Review van de opbrengst van dammen in zee door MIT - Prof CC. Mei 2019
  Op verzoek van Humsterland Energie heeft prof Mei vanuit de basisnatuurkunde en m.b.v. van Math-Lab/ Math Cad de tabel uitkomsten van vermogens en opbrengsten gevalideerd van een configuratie van een rechte dam in de Noordzee.

 3. Analytische afleiding vermogen en opbrengsten dammen in zee - Antea 2018
  Op basis van literatuurstudies in opdracht van Humsterland Energie heeft Antea in 2018 voor diverse configuraties en stroomsnelheden van rechte dammen zonder vleugels de vermogens en opbrengsten bepaald als functie van damlengte, zeediepte en stroomsnelheid.

 4. Numerical study of hydrodynamic mechanism of dynamic tidal power - Peng et. al 2017
  Overzicht en bespreking van diverse onderzoeken die tot het inzicht van het principe van DTP hebben geleid.

 5. Studie naar het effect van Y versus T shapes van dammen - Qiulin et. al 2014
  Y shape vleugels leveren circa 12% meer opvoerhoogte dan T-shape.

 6. Ocean energy - IRENA 2014
  Overzicht van de energiestromen in de oceanen.

 7. Dynamic Tidal Power: Notitie uit 2014
  Een notitie over DTP van Kees Hulsbergen, Runia en ’t Hart (2014). Waarbij een prijsindicatie is afgegeven voor 50 km dam in zee van 7 cent per kWh. Aangevuld met artikelen over opslag van Lievense (Dijk basin met Hydropower 20 GWh, investering € 1,8 miljard, kosten per kWh €75;- voldoende voor de baseload van 7,5 windturbines op zee) en Huynen (ondergrondse Hydropower, opslag 8,4 GWh, investering € 1,8 miljard, kosten per kWh € 214;- voldoende voor de baseload van 3 windturbines op zee).

 8. Dynamic Tidal Power for Korea. in Korea - 2012
  Dynamic Tidal Power for Korea. Uitleg van de wordingsgeschiedenis DTP door Hulsbergen et.al.

 9. Note on tidal diffraction - CC. Mei 2011
  Door gebruik te maken Buchwald's theorie over tidal diffraction in een kanaal, heeft prof. Mei een bewijs geleverd van het verval over een dam in zee, welke de basis levert voor de energiebron voor DTP.

 10. Wave induced forces on vertical cilinders S. Neelamani et. al 2003Wave force on single cylinder can be calculated by using Morison equation.

 11. Krachten op structuren in zee door golven. Promotieonderzoek met zowel analytische als numeriek afleiding. Dr. ir. Rik Wemmenhove - RUG 2008
  studie krachten van golven

 12. Bernouilli vergelijkingen, potentiële en kinetische energie in de vloeistofmechanica
  v2/2g is de opstuwing a.g.v. stroming.

 13. Sarpkaya, T. and Isaacson, M., “Mechanics of Wave Forces on Offshore Structures,” Van Nostrand Reinhold Cy, NY, 1981
  Verklaringen en natuurkundige bewijsvoering van opvoerhoogte a.g.v. getijdegolven tegen constructies in zee. Blz 376 e.v..

 14. Energie uit water, 2020 - Walraven et. al.
  Doorrekening van de potentie van waterstromen in zee en in rivieren om energie te winnen uit water met turbines.

 15. Tidal diffraction by a small island or cape, and tidal power from a coastal barrier, 2020 prof. CC Mei
  Theoretische afleiding van het vermogen dat opgewekt kan worden met een dam gebouwd tegen een klein eiland.

 16. Memo white paper Harmen Tastra - 2019 volledig verband tussen alle parameters in relatie tot opbrengsten van dammen in zee, inclusief een analyse over de gorte invloed van Tidal Veliciy amplitude, ondersteund door numerieke simulaties op diverse locaties.