STUW logo

Januari 2020 werd de stichting DTP Netherlands ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Groningen en kon zich vestigen op het adres van Entrance. DTP Netherlands sluit uitstekend aan bij het DNA van Entrance.

EnTranCe (Energy Transition Centre) is de proeftuin voor toegepast onderzoek naar energie en energietransitie. De proeftuin is gevestigd op Zernike Campus Groningen en maakt deel uit van de Energy Academy Europe.

Hier bouwen het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen. Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door EnTranCe op te zetten.

Wordingsgeschiedenis DTP Netherlands

Een korte samenvatting van het doorlopen traject

• 1996 hebben Kees Hulsbergen en Rob Steijn (beide waterbouwkundig ingenieurs) het idee bedacht en gelanceerd van DTP. DTP was als idee vanuit de kust gebouwd. Men werkte toen als Power Group (PG). Rob Steijn is nu directeur Internationale betrekkingen van bureau Arcadis 
• In de/een periode van het kabinet Balkenende is dit idee verder ontwikkeld en heeft men een subsidie ontvangen van € 10 miljoen waarna men dit presenteerde tijdens een business/regeringstrip naar China onder leiding van Balkenende en Tineke Huizinga die toen minister/staatsecretaris was. Dit plan is toen niet goed geland bij de Chinese autoriteiten. Er was discussie over de rekensommen en daarmee verschil van inzicht over de opbrengsten. In latere studies hebben Chinese wetenschappers DTP nader onderzoek verricht en kwamen tot analoge uitkomsten als die van de Powergroup.
• Verschil van inzichten zijn onder ingenieurs als het over natuurkunde gaat, is niet acceptabel. Daarom heeft DTP Netherlands de validatie van te behalen vermogens en opbrengsten in zee als eerste stap geformuleerd.
• Ook de energieprijs daalde, waardoor DTP minder aantrekkelijk werd. Mede daardoor gaven de Chinezen prioriteit aan de bouw van de 3 klovendam.  
• In dezelfde periode heeft de PG ook patent aan gevraagd voor DTP en ontvangen. 
• In 2014 werd dit patent weer ingetrokken omdat men DTP niet verder onder de aandacht kon brengen van de beleidsmakers en beslissers in NL en de PG hield op te bestaan. 
• Tineke Huizinga en Dien de Boer vonden dit geen plezierige ontwikkeling en startten toen de stuurgroep (SG) DTP op die tot op heden bestaat om meer draagvlak voor DTP te verkrijgen. 
• In 2018 kreeg Humsterland Energie (HE) een opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest om onderzoek te verrichten naar energie mogelijkheden in en rondom de dijk van Lauwersoog naar Hornhuizen. Een van onderzoek-items was dat de stroomsnelheid van het water in het Vierhuizergat nogal hoog was en zouden we daar iets mee kunnen was de vraag van NZV. 
• Zo werd door HE ontdekt als je een dijkje in de Waddenzee zou spitten met turbines er in, dit mega veel stroom opleverde. Bij nader onderzoek bleek dat de Waddenzee niet geschikt is omdat de benodigde diepten er niet zijn;- droogvallen bij eb resulteert in geen stroom. Ook de maatschappelijke acceptatie is er niet om te sleutelen en te morrelen aan de Waddenzee.
• Het idee was er, dat er veel energie te halen viel uit water op een dynamische manier. Studies naar de opstuwhoogte, bij kalme zee, aan de zuidkust in Engeland en in Normandië toonde aan dat de versnellingskrachten in het getij de motor van de opstuwing moesten zijn. De opstuwing was veel hoger dan je uit de eenparige stroomsnelheid zou verwachten!!
• Een gerenommeerd bureau Antea uit ons netwerk hebben we dit voorgelegd en onze rekensommen laten controleren. 
• De uitkomsten werden bevestigd door Antea en zij maakten ons attent op het bestaan van de PG en de huidige SG. 
• HE ging aanvankelijk uit van een twin dam om de wisselingen in het tij op te vangen en zo een basis last te genereren. Het verschil tussen de PG en HE is dat HE voor de variant kiest om de dammen tussen de bestaande wind offshore parken aan te leggen en de PG ging voor de variant om de dammen vanuit de kust te bouwen wat een betere opbrengst geeft maar een mindere maatschappelijke acceptatie heeft. Impact op de kust en de scheepvaart is ingrijpend.
• HE is toen op bezoek gegaan in juli van 2019 en hebben het ontwikkelplan kenbaar gemaakt aan de SG die tot dan niet van ons bestaan op de hoogte was en eigenlijk al met de gedachten speelde om er als stuurgroep er mee op te houden omdat er geen voortgang werd geboekt.
• Door inbreng van HE kwam er weer leven in de brouwerij en werd idee opgevat een stichting op te zetten, die tot taak zou krijgen “Het tender rijp maken van DTP” in een tijdsbestek vier a vijf jaar, waarbij de overheid de MER procedures versneld moet uitvoeren. SG zal stichting daar waar mogelijk ondersteunen.
• Het realiseren van twin dammen is kostbaar en ook complex om twee geschikte dam locaties te vinden die in tegenfase vermogen kunnen produceren. Gaande weg kwam Humsterland Energie er achter, dat als je DTP uitvoert als één dam maar dan met stroom opslag faciliteiten in de dam zelf je een veel grotere keuze hebt waar de dammen zouden kunnen worden gebouwd!!!!!
Niemand had hier aan gedacht tot op heden;- door het kort cyclisch karakter van het getij kost opslag op een DTP-dam om een baseload te maken 5% van de investering terwijl voor wind op zee dat ruim 35 keer de investering kost en bij zonneweides ruim 50 keer. Dit idee maakt de wordingskans van DTP direct vele malen aantrekkelijker.
• De voordelen zijn significant: beduidende lagere aansluitkosten (10 - 15 keer minder dan bij wind op zee) door vermeden pieken vanwege opslag, geen congestie problematiek waar de overheid/TenneT voor komen te staan, goedkopere waterstofproductie en een kans om grootschalige opslag te ontwikkelen met marktpartijen.
• Groot ander voordeel van deze dam is ook dat deze het ecologisch zeeleven verbeteringen kan geven en substantieel extra omzet kan genereren voor de Oester en Mossel industrie. Zie rapport WUR: effecten DTP op het milieu okt 2019.